Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych -Technikum Nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2
w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

§ 1

Regulamin opracowano na podstawie obowiązujących przepisów , w szczególności:

 1. art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
 3. zarządzenia Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim,
 4. zarządzenia nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum,
 5. zarządzenia nr 8/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

§ 2

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

§ 3

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. Składają się na to:

- punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania

- punkty za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

§ 5

O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decydują kryteria uwzględniające:

 1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:

- języka polskiego- mnoży się przez 0,35
- matematyki- mnoży się przez 0,35
- języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,3.

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

 1. Liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów obowiązkowych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

We wszystkich typach szkół bierzemy pod uwagę: język polski, język obcy, matematykę, ponadto jeden z przedmiotów dodatkowych, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę:

w technikum (technik usług fryzjerskich) - biologię lub chemię
w technikum (technik spedytor ) -geografię lub wos
w technikum (technik logistyk) -geografię lub wos
w technikum (technik informatyk) -fizykę lub informatykę
w branżowej szkole I stopnia-biologię, historię, wiedzę o społeczeństwie, fizykę, chemię, geografię.

Tabela przeliczania ocen na punkty:

Lp.

Ocena

Liczba punktów

1.

Celujący

18

2.

Bardzo dobry

17

3.

Dobry

14

4.

Dostateczny

8

5.

Dopuszczający

2

3. Liczbę punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

4. Liczbę punktów za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 18. Sposób przeliczania osiągnięć na punkty stanowi § 6 ust. 1 pkt 1 – 5 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Link do tego rozporządzenia: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001737

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, regulują: Zarządzenie Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. oraz Zarządzenie Nr 8/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Link do tego zarządzenia:

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/rekrutacja/zarzadzenie-nr-7-2020-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-lutego-2020-r/ https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/zarzadzenie-nr-8-2019-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-9-marca-2020-r/

7. Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

8. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty z powodów zdrowotnych, liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny wyrażone w stopniach uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób:

 • Za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu :

a) celującym         - przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym- przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów.

 

 • Za uzyskanie z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu :

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

 

§ 6

Ustala się następującą listę kryteriów równorzędnych wyników:

 1. kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 2. kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów opisanych w art.134 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywania kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 3. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą ocenę z zachowania;
 4. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych;
 5. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego;
 6. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego;
 7. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 8. ocena z geografii dla kandydatów do technikum w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, ocena z biologii dla kandydatów do technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich, ocena z informatyki dla kandydatów do technikum w zawodzie technik informatyk oraz średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia.

 

§ 7

Terminy rekrutacji:

 1. Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.do godz. 15:00– składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z elektronicznego systemu rekrutacji w swojej szkole podstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 22 do 23 czerwca 2020 r. – przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej.
 1. Do 24 czerwca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności .
 2. Od 26 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15:00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (dotyczy kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru) .
 3. Do 10 lipca 2020 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
 4. 13 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 5. Od 11 maja do 14 lipca 2020 r.-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
 6. Od 13 do 20 lipca 2020 r. do godziny 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub odwołanie się od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 7. 21 lipca 2020 r. do godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 8. Do 22 lipca 2020 r. – opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
 9. Do 28 lipca 2020 r.wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 10. Do 5 dni od daty wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
 11. Do 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej .
 12. Do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające rozpoczyna się 22 lipca 2020 r.

§ 8

Dokumenty wymagane przy składaniu oryginałów świadectw:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie
 • dwie fotografie (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia)
 • kartę zdrowia.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com