Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

ZAŁOŻENIA EGZAMINU MATURALNEGO OD 2015R.

Egzamin maturalny jest przeprowadzany raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września – zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie internetowej www.cke.edu.pl. na podstawie wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Obowiązkowy egzamin

Zdający przystępując do egzaminu zdaje obowiązkowo:

  1. w części ustnej z następujących przedmiotów:
  2. język polski
  3. język obcy nowożytny wybrany spośród języków; angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
  4. w części pisemnej na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
  5. język polski
  6. matematyka
  7. język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
  8. w części pisemnej z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,

     spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka,

     matematyka, język polski, język obcy nowożytny i inne wymienione w procedurach,

   jednak jego wynik nie będzie miał wpływu na zdawalność egzaminu maturalnego.

Obowiązkowa część egzaminu (punkt 1 i 2) rozstrzyga czy maturzysta zdał maturę - tzn. uzyskał 30% punktów.

Koniec z prezentacją

Jedną z istotniejszych jest zmiana formuły egzaminu ustnego z języka polskiego. Zamiast dotychczasowej, przygotowywanej wcześniej, prezentacji maturalnej, zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytania, przygotowane przez CKE. Głównym celem egzaminu, podlegającym ocenie, będzie sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury – w formie monologowej i dialogowej. Polecenia w zadaniach będą ukierunkowywać wypowiedź zdającego i odwoływać do załączonego tekstu. Część ustną egzaminu z języka polskiego przeprowadzą i ocenią przedmiotowe zespoły egzaminacyjne powołane w szkole, do której uczęszczał absolwent.

Zdający, po wylosowaniu pytania, będzie miał 15 minut na przygotowanie swojej wypowiedzi. Następnie otrzyma 10 minut na wypowiedź oraz 5 minut na dyskusję, dotyczącą tej wypowiedzi, z zespołem przedmiotowym Wypowiedź zdającego będzie oceniana wg kryteriów holistycznych. Brane będą pod uwagę warstwa merytoryczna, organizacja tekstu, poziom sprawności komunikacyjnych i poprawności językowej jego wypowiedzi.

Więcej informacji na temat organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Procedurach na stronie CKE.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com