Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Pedagog szkolny to

negocjator,

powiernik,

przyjaciel.

rys1
Zadania pedagoga szkolnego(w oparciu o rozporządzenie ministra):
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno¬pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców nauczycieli.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczyciel.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

dlonie

 

Zadania pedagoga są różnorodne, często trudne. Kiedy zamyka drzwi gabinetu i siada na wprost młodego, często zagubionego i zrozpaczonego człowieka, przejmuje na siebie część jego problemów, negatywnych emocji i buntu.

 

Pedagog dbastop o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje i prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze integracyjno-profilaktyczno-terapeutycznym. Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo–wychowawczą. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Częstą formą pracy jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców.

 

dlonie1Pedagog próbuje pomóc w konfliktach na różnych płaszczyznach. Robi wszystko co w jego mocy, ale nie jest cudotwórcą i mimo najszczerszych chęci, nie zawsze jego praca osiąga zamierzone efekty. Wpływ na to ma wiele czynników. Nie ma gotowych recept na rozwiązanie problemów. Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań; być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc.

 

Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej. Przewiduje pewne sytuacje i trudne decyzje jakie podejmuje, w końcowym efekcie są korzystne dla ucznia (szczególnie w aspekcie dalszej kariery szkolnej, a nawet życiowej).

Rozporządzenie ministerialne precyzuje również na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogicznej. Jej elementy zbieżne są z zadaniami pedagoga szkolnego i polegają na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia.
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia.
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.
 • Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowe oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.
 • Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.
 • Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 • Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
ludek
 
 
 
ZAPRASZA CIĘ KIEDY:
 
 
 
 
ulotka
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com