Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

   § 1

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy

   § 2

Samorząd Uczniowski, działający w szkole Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Zespołu szkół Nr 4 im Mikołaja Kopernika w Dębicy oraz niniejszego Regulaminu.

    § 3

Do praw SU należy w szczególności:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • prawo do korzystania z radiowęzła szkolnego,
 • prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej, ogłaszania informacji we własnych gablotach ściennych na korytarzu szkolnym,
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SU,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

   § 4

Do głównych celów działalności SU należą:

 • promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
 • przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
 • zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
 • promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 • organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej i charytatywnej na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
 • reprezentowanie działalności SU przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU

   § 5

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

   § 6

Opiekun SU może być zaproponowany przez Dyrekcję Szkoły i przyjęty poprzez zaopiniowanie większością głosów przez organy reprezentujące SU.

   § 7

W razie nie wyrażenia zgody organów reprezentujących SU na osobę proponowaną na Opiekuna SU przez Dyrekcję Szkoły, SU ma prawo wyboru Opiekuna SU w tajnych wyborach.

   § 8

Opiekun SU wspomaga działalność SU poprzez:

 • wspieranie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
 • inspirowanie uczniów do działania,
 • pośredniczenie w relacjach SU z Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU – STRUKTURA, KOMPETENCJE, ZADANIA.

   § 9

Do organów reprezentujących SU należą:

1. Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

2. Rada Samorządów Klasowych.

3. Członkowie Szkolnego Wolontariatu.

Kadencja Prezydium SU i Samorządów Klasowych trwa 1 rok .

   § 10

Prezydium SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

3. Sekretarza,

oraz trzech dodatkowych członków,

   § 11

Do kompetencji Prezydium SU należy:

 • koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
 • opracowanie rocznego planu działania SU,
 • identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
 • przedstawianie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
 • sprawowanie opieki nad kroniką szkoły,
 • zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

   § 12

Przewodniczący SU:

 • kieruje pracą SU,
 • reprezentuje SU wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz innych organizacji,
 • przedstawia uczniom, Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców plan pracy SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
 • zwołuje i przewodniczy zebraniom organów reprezentujących SU,

   § 13

Rada Samorządów Klasowych:

 • identyfikują potrzeby uczniów,
 • inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej, charytatywnej w środowisku szkolnym i lokalnym,
 • informują uczniów o działalności organów reprezentujących SU.

   § 14

Do obowiązków organów reprezentujących SU należy:

 • realizacja celów SU ,
 • stosowanie się w swojej działalności do wytycznych SU oraz Dyrekcji,
 • troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 • włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU.

   § 15

Do kompetencji organów reprezentujących SU należy:

 • współpraca z Prezydium SU i Opiekunem SU,
 • opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw SU,
 • zgłaszanie propozycji działań dla Prezydium SU,
 • kontrolowanie zgodności działań Prezydium SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły
 • rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez organy reprezentujące SU pod obrady.

   § 16

Obrady organów reprezentujących SU zwoływane są przez Przewodniczącego Prezydium SU lub na żądanie co najmniej połowy członków organów reprezentujących SU przynajmniej raz na kwartał.

   § 17

Do obowiązków organów reprezentujących SU należy:

 • uczestnictwo w pracach i realizacja celów SU,
 • stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Dyrekcji,
 • uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
 • troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
 • włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania SU.

   § 18

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych organów reprezentujących SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu oraz według potrzeb.

   § 19

Organy reprezentujące SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

   § 20

Decyzje SU mogą być uchylone przez Dyrekcję Szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

   § 21

Organy wybieralne SU: Prezydium SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych wybierani są co roku na przełomie września i października. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

   § 22

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

   § 23

Prawo kandydowania na członka Prezydium SU ma uczeń, który:

 • spełnia wymóg dobrej reputacji w środowisku szkolnym i lokalnym,
 • nie jest uczniem klasy pierwszej w danym roku szkolnym,
 • nie jest uczniem klasy maturalnej w danym roku szkolnym.

   § 24

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

   § 25

Ogólnoszkolne wybory do Prezydium SU przeprowadza Szkolna Komisja Skrutacyjna w skład, której wchodzą 3 losowo wybrane osoby z organów reprezentujących SU, którzy nie są kandydatami do Prezydium SU.

   § 26

Szkolna Komisja Skrutacyjna powoływana jest przynajmniej na 2 tygodnie przed ustalonym terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 • przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 • określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 1 tydzień przed terminem wyborów,
 • przygotowanie wyborów,
 • ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
 • przeprowadzenie wyborów,
 • obliczenie głosów,
 • sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

   § 27

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą według zasad określonych przez organy reprezentujące SU.

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Prezydium SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3. Głosowanie dokonuje się w poszczególnych oddziałach klasowych w obecności Szkolnej Komisji Skrutacyjnej w określonym miejscu i terminie, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania i wrzucenie karty do urny wyborczej..

4. Członkami Prezydium SU zostają pierwsze 3 osoby, które otrzymały największą liczbę głosów.

5. Przewodniczącym Prezydium SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.

6. Wiceprzewodniczącym Prezydium SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów.

7. Skarbnikiem Prezydium SU zostaje osoba, która otrzymała trzecią w kolejności liczbę głosów.

8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Skrutacyjna zarządza wybory uzupełniające.

   § 28

1. Mandat członka Prezydium SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

 • rezygnacji,
 • końca kadencji,
 • po ukończeniu nauki w szkole.

2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 • w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
 • w miejsce stałych członków Prezydium SU - Prezydium SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
 • w przypadku Przewodniczącego Prezydium SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

   § 29

W przypadku wyboru Opiekuna SU w tajnych wyborach, procedury przeprowadzania wyborów są takie same jak przy wyborze organów wybieralnych SU.

Rozdział VI: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

   § 30

SU działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek członków SU i innych osób lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych.

Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

   § 31

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Prezydium SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie natychmiast od daty jej podjęcia.

3. Niniejsza zmiana Regulaminu zatwierdzona został przez organy reprezentujące SU w dn. 31 sierpnia 2023r.  i wchodzi w życie z dn. 1 września 2023r.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com