Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny2020/2021na terenie województwa podkarpackiego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświatyharmonogramu czynności

do końca stycznia

do końca stycznia

2

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do końca lutego

do końca lutego

do końca września1)

do końca września1)

3

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu, biorąc pod uwagę terminy dokonania czynności, o których mowa

w lp. 8 i 11

do końca lutego

do końca lutego

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej prowadzącej szkolenie sportowe informacji
o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danejszkolelub danym oddziale

do końca lutego

do końca lutego

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

5

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w danej szkole lub danym oddziale

do końca lutego

do końca lutego

do końca września1)

do końca września1)

6

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym języka obcego, który jest językiem nauczania w danym oddziale

do końca lutego

do końca lutego

do końca września1)

do końca września1)

7

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r.

do 27 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

od 26 października 2020r. do 13 listopada 2020 r.1)

od 14 grudnia 2020 r.

do 17 grudnia  2020 r.1)

8

Złożenie wrazz dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 11 maja 2020 r.

do 20 maja 2020 r.

do godz. 15.00

od 22 lipca 2020 r.

do 27 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

9

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od21 maja 2020 r.

do 3 czerwca  2020 r.

II termin3):

15 - 17 czerwca 2020 r.

od 28 lipca 2020 r.

do 31 lipca 2020 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

2) w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego,nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzanie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

10

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 21 maja 2020 r. 

do 31 maja 2020 r.

II termin 3):

15 - 17 czerwca 2020 r.

od 28 lipca 2020 r. 

do 31 lipca 2020 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

11

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)

od 21 maja 2020 r.

do  3 czerwca 2020 r.

II termin3):

15 – 17 czerwca 2020 r.

od 28 lipca 2020 r. 

do 31 lipca 2020 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

od 5czerwca 2020 r.

do10 czerwca 2020 r.

II termin3):

18 – 19  czerwca 2020 r.

od 3sierpnia2020 r.

do 7 sierpnia2020 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

10  czerwca 2020 r.

II termin3):

19  czerwca 2020 r.

7 sierpnia 2020 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna)

10 czerwca 2020 r.

II termin3):

19  czerwca 2020 r.

7 sierpnia 2020 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

15

Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 22czerwca 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

16

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

 

17

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 24 czerwca 2020 r.

do 29lipca 2020 r.

do 16 listopada 2020 r.1)

do 18 grudnia 2020 r.1)

18

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 10 lipca 2020 r.

do 16 sierpnia 2020 r.  

do 1 grudnia 2020 r. 1)

do 7 stycznia 2021r.

19

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 lipca 2020 r.

17 sierpnia 2020 r.  

2 grudnia 2020 r. 1)

8 stycznia 2021r.1)

20

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 11 maja 2020 r.

do 14  lipca 2020 r. 

od 22 lipca 2020 r.

do 18 sierpnia 2020 r.

od 26 października 2020 r.

do 7 grudnia 2020 r.1)

od 14 grudnia 2020 r.

do 14 stycznia 2021 r.1)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

21

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduoraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

od 13lipca 2020 r.

do20 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

od 17sierpnia 2020 r.

do 21 sierpnia 2020 r.

do godz. 15.00

od 3 grudnia 2020 r.

do 10 grudnia 2020 r. 1)

od 11 stycznia 2021 r.

do 19 stycznia 2021 r. 1)

22

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 lipca 2020 r.

do godz. 14.00

24 sierpnia 2020 r.

do godz. 14.00

11 grudnia 2020 r.1)

20 stycznia 2021 r.1)

23

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowejkuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

21 lipca 2020 r.

24 sierpnia 2020 r.

24

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 22 lipca 2020 r.

do 25 sierpnia 2020 r.

25

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 28 lipca 2020 r.

do 31 sierpnia 2020 r.

26

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

27

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

28

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły1)    Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com