Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

terminy.jpg
 
 

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla:

  • uczniów branżowych szkół i techników oraz słuchaczy szkół policealnych,
  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą i uznane za równorzędne ze świadectwem ukończenia odpowiednich szkól polskich;
  • osób, które mają ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego – egzamin w formie eksternistycznej.

Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i posiada wykształcenie ogólne na poziomie wymaganym dla tego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Egzamin składa się z:

  • części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
    części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest wynikiem ostatecznym.

Termin egzaminu zawodowego ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie internetowej CKE.

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły do, której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w danym zawodzie.

Więcej informacji – na stronie CKE i OKE.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com