Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych -Technikum Nr 4 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

§ 1

Regulamin opracowano na podstawie obowiązujących przepisów , w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
  3. Zarządzenia Nr 1/2024 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2024 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podkarpackim

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

§ 3

O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, które musi być dostarczone do szkoły w terminie do 8.07.2024r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia muszą dostarczyć do 18 lipca 2024r. oświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2024 r. Wzór zaświadczenia można dostać w sekretariacie szkoły. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi być dostarczona do szkoły najpóźniej 1 września 2024r.

§ 4

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. Składają się na to:

- punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania

- punkty za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

§ 5

O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decydują kryteria uwzględniające:

Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:

- języka polskiego- mnoży się przez 0,35
- matematyki- mnoży się przez 0,35
- języka obcego nowożytnego- mnoży się przez 0,3.

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

Liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów obowiązkowych ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

We wszystkich typach szkół bierzemy pod uwagę: język polski, język obcy, matematykę, ponadto jeden z przedmiotów dodatkowych, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę:

w technikum (technik usług fryzjerskich) - biologię lub chemię
w technikum (technik spedytor ) - geografię lub wos
w technikum (technik logistyk) - geografię lub wos
w technikum (technik informatyk) - fizykę lub informatykę
w branżowej szkole I stopnia- wiedzę o społeczeństwie, biologię, historię, fizykę, chemię, geografię.

Tabela przeliczania ocen na punkty:

Lp.

Ocena

Liczba punktów

1.

Celujący

18

2.

Bardzo dobry

17

3.

Dobry

14

4.

Dostateczny

8

5.

Dopuszczający

2

Liczbę punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

Liczbę punktów za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wynosi 18.  Sposób przeliczania osiągnięć na punkty stanowi § 6 ust. 1 pkt 1 – 5 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty z powodów zdrowotnych, liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny wyrażone w stopniach uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób:

Za uzyskanie z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu :

a) celującym         - przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym             - przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym     - przyznaje się po 15 punktów

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów.

Za uzyskanie z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu :

a) celującym         - przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym             - przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym     - przyznaje się 10 punktów

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

§ 6         

Ustala się następującą listę kryteriów równorzędnych wyników:

punktacja za oceny z przedmiotów, o których mowa w § 5 niniejszego regulaminu

kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów opisanych w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywania kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą;

kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą ocenę z zachowania;

kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych;

kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego;

kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego;

procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty;

ocena z przedmiotu zbieżnego z profilem lub kierunkiem kształcenia;

kolejność wynikająca z ręcznego porządkowania list chętnych.

§ 7

Terminy rekrutacji:

Od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z elektronicznego systemu rekrutacji

Od 13 maja 2024r. do 18 lipca 2024r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

Dotyczy kandydatów z poza Powiatu Dębickiego: Od 21 czerwca do 08 lipca 2024 r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru) oraz przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.

Do 9 lipca 2024 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

16 lipca 2024 r. do godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 16 do 18 lipca 2024 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

19 lipca 2024 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

19 lipca 2024 r. do godz. 14.00– poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Do 22 lipca 2024 r do godz. 15.00. – opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Do 24 lipca 2024 r.- wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

§ 8

Dokumenty wymagane przy składaniu oryginałów świadectw:

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

oświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2024 r. w przypadku kandydatów do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia, zaś sama umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego musi być dostarczona do szkoły najpóźniej 1 września 2024r.

dwie fotografie (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia)

karta zdrowia.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com