Ta strona używa cookie. Ciasteczka przechowywane są w celu zapamiętania ustawień użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możliwość wyłączenia cookies została przedstawiona tutaj.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w tym branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2024 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postepowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 15.05.2023 r.

do16.06.2023 r. do godz. 1500

Od 25.07.2023 r.

Do 28.07.2023 r. do godz. 1500

Od 23.10.2023 r.

Do 13.11.2023 r.1) do godz. 1500

Od 13.12.2023 r.

do19.12.2023 r.1)

do godz. 1500

2.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15.05.2023 r.

do 31.05.2023 r. do godz. 1500

Od 25.07.2023 r.

Do 26.07.2023 r. do godz. 1500

nie dotyczy2

nie dotyczy2

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 – Prawo oświatowe

od 01.06.2023 r.

do 16.06.2023 r.

od 27.07.2023 r.

do 28.07.2023 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

4.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 – Prawo oświatowe

od 01.06.2023 r.

do 16.06.2023 r.

II Termin do 04.07.2023 r.

od 27.07.2023 r.

do 28.07.2023 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 138 ust. 4 oraz art. 140 ust. 2 – Prawo oświatowe

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne), o których mowa
w art. 140 ust. 2 - Prawo oświatowe

Od 01.06.2023 r.

Do 16.06.2023 r.

II Termin do 04.07.2023 r.

od 27.07.2023 r.

do 28.07.2023 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I Termin do 20.06.2023 r.

II Termin do 07.07.2023 r.

do 31.07.2023 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I Termin do 20.06.2023 r.

II Termin do 04.07.2023 r.

do 31.07.2023 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)

I Termin do 20.06.2023 r.

II Termin do 04.07.2023 r

do 31.07.2023 r.

nie dotyczy2

nie dotyczy2

9.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 23.06.2023 r.

do 10.07.2023 r. do godz. 1500

-------------------

10.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe

do 10.07.2023 r.

Do 28.07.2023 r.

do 13.11.2023 r.1

Do 19.12.2023 r.1

11

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

Do 15.07.2023 r.

Do 02.08.2023 r.

do 20.11.2023 r.1)

Do 27.12.2023 r.1)

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Do 17.07.2023 r. do godz. 1200

Do 03.08.2023 r. do godz. 1200

do 21.11.2023 r.1)

do godz. 1200

Do 28.12.2023 r. 1)

do godz. 1200

13.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art.134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy – Prawo oświatowe

Od 15.05.2023 r. Do 18.07.2023 r.

od 25.07.2023 r. do 04.08.2023 r.

od 23.10.2023 r. do 22.11.2023 r. 1)

Od 13.12.2023 r. Do 03.01.2024 r.1)

14.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4) lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem5).

od 17.07.2023 r.

do 21.07.2023 r. do godz. 1500

od 03.08.2023 r.

do 10.08.2023 r. do godz. 1500

od 21.11.2023 r.

do 11.12.2023 r. do godz. 15001)

Od 28.12.2023 r.

Do 18.01.2024 r. do godz. 15001)

15.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24.07.2023 r. do godz. 1200

11.08.2023 r, do godz. 1200

12.12.2023 r. do godz. 1200 1)

19.01.2024 r. do godz. 1200 1)

16.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 24.07.2023 r. do godz. 1400

Do 11.08.2023 r. do godz. 1400

12.12.2023 r. do godz. 1400 1)

19.01.2024 r.1) do godz. 1400 1)

17.

Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w województwie

Do 25.07.2023 r. do godz. 1500

Do 11.08.2023 r. do godz. 1500

do 12.12.2023 r.1)

Do 19.01.2024 r.1)

0018.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 27.07.2023 r.

Do 14.08.2023 r.

Do 15.12.2023 r.1)

Do 22.01.2024 r.1)

19.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

20.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

21.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

1)Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym powszechnym dniu lutego (§ 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. z 2017 r. poz.1603 z późn.zm.);

2)W ofercie edukacyjnej na rok 2023/2024 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej;

3) Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości listy wyników, o których mowa w pkt 6-8;

4) Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdemsilnikowym (art. 134 ust 1 pkt 4 ustawy- Prawo oświatowe);

5) Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii Club C+E (art. 134 ust 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe).

                                                                                                                                                                                      

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com